ÅRSSTÄMMA 2019

ÅRSSTÄMMA 2019

BE Group ABs årsstämma hålls torsdagen den 25 april 2019 kl. 15.00 på Malmö Börshus, Skeppsbron 2, Malmö.

Rätt till deltagande

Rätt att deltaga i årsstämman har aktieägare, som:
- dels är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för bolaget fredag den 17 april 2019,
- dels senast fredag den 17 april 2019, gärna före kl. 12.00, till bolaget anmäler sin avsikt att deltaga i årsstämman.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB för att få deltaga i årsstämman. Sådan registrering måste vara verkställd fredag den 17 april 2019. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste begära sådan omregistrering hos sin förvaltare. 

Anmälan om deltagande

Anmälan om deltagande i stämman kan göras på telefon 040-38 42 00 eller via vår webbanmälan

Av anmälan ska framgå namn, person-/organisationsnummer, adress, telefonnummer, aktieinnehav och antal biträden. Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda fullmakt för ombudet. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt hos bolaget och på bolagets hemsida. Den som företräder juridisk person ska förete kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar som utvisar behörig firmatecknare. För att underlätta inpasseringen vid stämman bör fullmakt i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget tillhanda under adress BE Group AB, att. Jessica Lydevik, Box 225, 201 22 Malmö, senast onsdag den 24 april 2019.

Behandling av personuppgifter

För information om behandling av personuppgifter, se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf

Relaterade dokument

Kallelse (pdf)
Fullmakt (pdf)
Valberedningens arbete och motiverade yttrande inför årsstämman i BE Group AB 2019 (pdf)
Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare  (pdf)
Styrelsens för BE Group AB yttrande enligt 18 KAP. 4 § Aktiebolagslagen (pdf)
Styrelsens förslag till bemyndigande att besluta om överlåtelse av egna aktier  (pdf)
Styrelsens redovisning av utvärdering av ersättningar till ledande befattningshavare (pdf)
Revisorsyttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen (2005:551) (pdf)